ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรภัทกร บัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่

sungworn3@hotmail.com
โทร.  0-7568-0155PDF พิมพ์

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มทำดอกไม้

 1. นางห้าวอฉ้า บ้าเหร็ม
 2. นางไลน่า เหลนเพชร
 3. นางปัทมา  ดำกุล
 4. นางเสาวนีย์ คลองมดคัน

กลุ่มนวดแผนโบราณ

 1. นายหมาดหญ้า  ทำสวน
 2. นางรอปีอ้า  ชานน้ำ
 3. นางสีด้า กะลันตัน
 4. นางหับ  เครือวัลย์
 5. นายวิเชียร  ชลธี
 6. นางไอลดา หลานตำ

กลุ่มทำกะปิ

 1. นางแตง  หมาดชาย
 2. นายสนิท กะลันตัน
 3. นางอุไร  หมาดชาย
 4. นายสุจินต์  เครือวัลย์

กลุ่มผ้าบาติก

 1. นางอรจิรา  หมาดชาย
 2. นางสิรินา  เหลนเพ็ชร
 3. นางปัทมา  ดำกุล
 4. นางฟีย๊ะ  หลีรักษา