ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรภัทกร บัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่

sungworn3@hotmail.com
โทร.  0-7568-0155ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านท่าประดู่ PDF พิมพ์


ระดับโรงเรียน
1.1  เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ของสำนักงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  เขตพื้นที่  11  ประจำปี  2548  และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดกระบี่   ประจำปี  50 - 51
1.2  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่   กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ประจำปี  2545  -  ปัจจุบัน  และได้รับเหรียญทองจากสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  3  ปีซ้อน
1.3  เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  2544  ระดับอำเภอ
1.4  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก  และโรงเรียนในโครงการเดียวกันของ สพท. สตูล มาทัศนศึกษาดูงาน  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2550
1.5  เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินผลการศึกษา  ประจำปี  2548  เมื่อวันที่  11  -  13  พฤศจิกายน  2552  โดย นายประสงค์  พูลเกิด   -  นายเสริมศักดิ์  ด้วงอินทร์  นายอดุลย์  ฝะสกุล  บริษัท เค. พี. การประเมิน  ผลการประเมินอยู่ในในระดับดี
1.6  เป็นโรงเรียนนำร่องยุงลายไข้เลือดออก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอำเภอ  ได้รับเงินรางวัล  จำนวน  2,800  บาท
1.7  เป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 2 ของสำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  ที่ 24  (กระบี่)
1.8  เป็นโรงเรียนที่จัดดำเนินการแข่งขันวิชาการการศึกษาพิเศษ  งานหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี  2552 – 2553  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1     
1.8  เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนเรียนร่วม  ประจำปี  2550 – ปัจจุบัน  ได้รับโล่รางวัลอันดับ 3  ระดับภาค ประจำปี 2552   
1.9  เป็นโรงเรียนแกนนำโครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย  ตัวแทน 1 ใน 9 ของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ และ 1 ใน 47 ของประเทศ
1.10  เป็นตัวแทนนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา  2552 – 2553

ระดับชั้นเรียน
1.  การแข่งขันทางวิชาการระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
- การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเหรียญเงิน
- การแข่งขันภาพปะติด ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญทองแดง
- การแข่งขัน ตอบปัญหาสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเหรียญเงิน
- การแข่งขันกิจกรรม Multi  Skills  Competition ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชมเชย
- การแข่งขันการผูกเงื่อนและการเก็บเชือก ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญเงิน
- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speeh) ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเหรียญทองแดง

2.  การแข่งขันวิชาการงานมหกรรมแสดงผลงานนักเรียนจังหวัดกระบี่(บกพร่องทางการเรียนรู้)
-  การแข่งขันเล่านิทาน (บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญเงิน
-  การอ่านจับใจความ(บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง
-  การอ่านจับใจความ(บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 2  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 2  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันโปรแกรม Paint  (บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่ระบุช่วงชั้น ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขัน คัดลายมือไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขัน คัดลายมือไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 2  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง

3.การแข่งขันวิชาการงานมหกรรมแสดงผลงานนักเรียนระดับภูมิภาค(บกพร่องทางการเรียนรู้)
-  การแข่งขันวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(บกพร่องทางการเรียนรู้) ไม่กำหนดช่วงชั้น ระดับเหรียญทอง
-  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน(บกพร่องทางการเรียนรู้) ช่วงชั้นที่ 1  ระดับเหรียญทอง

2.  การแข่งขันด้านกีฬา
2.1ประเภทกีฬา
-เหรียญเงิน  3 เหรียญ
-เหรียญทองแดง  2 เหรียญ
2.2 ประเภทกรีฑา
-เหรียญทอง  8 เหรียญ
-เหรียญเงิน   15 เหรียญ
-เหรียญทองแดง  6 เหรียญ