ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรภัทกร บัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่

sungworn3@hotmail.com
โทร.  0-7568-0155โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา PDF พิมพ์


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้


ภาษาไทย

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
๐  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
๐  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ การดำเนินชีวิตในสังคม
๐  เศรษฐศาสตร์
๐  ภูมิศาสตร์

(๑๒๐)
๔๐
๘๐

(๑๒๐)
๔๐
๘๐

(๑๒๐)
๔๐
๘๐

(๑๒๐)
๔๐
๘๐

(๑๒๐)
๔๐
๘๐

(๑๒๐)
๔๐
๘๐

สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ศิลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

ภาษาต่างประเทศ

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๐  กิจกรรมแนะแนว
๐  กิจกรรมนักเรียน ( ลูกเสือเนตรนารี )
๐  ชมรม
๐  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
-

(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
-

(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
-

(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
-

(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
-

(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๔๐
-

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

หมายเหตุ : กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้นักเรียนปฏิบัตินอกเวลาเรียน