ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรภัทกร บัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่

sungworn3@hotmail.com
โทร.  0-7568-0155

ราคาน้ำมันวันนี้.

จากใจผู้บริหาร
จากใจผู้บริหาร

      เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินในภาคเรียนที่ 1 ที่ได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว คือ การจัดกิจกรรมไหว้ครู การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ได้รับรางวัลระดับตำบล 24 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยราวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา ส่วนระดับอำเภอได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน ระดับจังหวัด 3 เหรียญเงิน สุดท้ายระดับจังหวัดได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

      ส่วนทางด้านวิชาการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเครือข่าได้รับรางวัลเหรียญทองมากมาย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด 15 รายการ นักเรียนปกติ 14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เป็นตัวแทนไปแข่งขันจังหวัด 7 รายการ ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง นักเรียนพิเศษ 6 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปแข่งขันจังหวัด 4 รายการ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 2 รายการ คือ นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ป. 1 – 6 กับ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ป. 1 – 6 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดหาภูมิปัญญาท้องถื่นมาสอนวงดุริยางค์นักเรียน จนนักเรียนสามารเล่นวงดุริยางค์ได้ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการลดภาวะโลกร้อนมีการนำนัก เรียนไปปลูกป่าชายเลนที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ จนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับจังหวัด มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยนำนักเรียนไปพัฒนากุโบร์และสวนป่าโรงเรียน จัดทำห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียนอนุบาล ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 390,000 บาท

      สำหรับภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนกำลังรอรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 2 จึงได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะดำเนินการอีกมาก เช่น การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2556 การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2556 การติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป. 6 ทุกกลุ่มสาระ ในวันที่ 20 – 31 มกราคม 2557 โดยให้ครูผู้ติวหมุนไปติวนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ 7 โรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านท่าประดู่ เป็นเจ้าภาพติววิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี การสอบโอเน็ต ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับประเทศยังรออยู่ว่าจะได้รับรางวัลที่ 1 – 3 หรือไม่ ต้องรอหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

      โรงเรียนเป็นศุนย์การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นประธานการแข่งขันกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ สำหรับปีการศึกษา 2557 อาจจะต้องเป็นประธานการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระนี้ ระดับภาคใต้ ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ส่งนายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ไปดูงานการแถลงข่าวความพร้อมของการจัดงานในวันแถลงข่าว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ องค์การบริหารจัดหวัดพัทลุงแล้วครับ

      ....................................................................................................
 
.

ข่าวกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านท่าประดู่

ภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวโรงเรียนบ้านท่าประดู่

ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556


     ภาพที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายรภัทกร บัวแก้ว ประธานศูนย์การแข่งขันทักษะวิชาการ สาระการศึกษาพิเศษ ร่วมกับนางศุลีมาศ เล็กกุล เลขานุการ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ไปดูงานการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
     ภาพที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 นายรภัทกร บัวแก้ว ไปดูงานการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้พยายามเก็บข้อมูลเพื่อมาวางแผนการเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา 2557 ต่อไป
     ภาพที่ 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลิมชัย วงศ์นาคเพ็ชร หัวหน้าโครงการศึกษาผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มและมีสารแขวนลอยสูง จากบริษัท ไอวอเตอร์ จำกัด ได้มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความกร่อยเค็มของน้ำบาดาล โดยมี นายรภัทกร บัวแก้ว ผอ.รร. บ้านท่าประดู่ นายอบดนก้อเดข นาดี นายธีระเดช นาดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว นางสีด้า กะลันตัน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าประดู่ เป็นผู้ให้ข้อมูล
     ภาพที่ 4 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่ง มีนายอนันต์ พิณสุวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการ
     ภาพที่ 5 วันที่ 11 ธันวาคม 2556 มีการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมคืนลูกเสือสำรอง ร่วมกับ โรงเรียนในเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ จำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53
     ภาพที่ 6 11 ธันวาคม 2556 มีการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมคืนลูกเสือสำรอง ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 โรงเรียนได้ส่งรายการแสกงรอบกองไฟ เหมือนโรงเรียนอื่น
     ภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2556 นายสุรศักดิ์ ลิ่มมณี ประธานผู้ประเมินภายนอก รอบ 3 จากบริษัท วิจัยการประเมิน จำกัด ได้มาทำการประเมินภายนอก รอบ 3 จากการสรุปโดยวาจา ผลการประเมินผ่านในระดับดี
     ภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 มีการประชุมผู้บริหารในอำเภอคลองท่อม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนกาญจนา ในวันที่ 16 มกราคม 2557
     ภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และคณะครู ได้มาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 3
     ภาพที่ 10 วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และคณะครู ได้มาดูงานด้านการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ในภาพ ผอ.รร. บ้านท่าประดู่ กำลังรับกระเช้าของขวัญจาก รอง ผอ.รร. กาญจนาภิเษก ฯ
     ภาพที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 พนักงานบริการสัญจร ตามโครงการพุธพัฒนา ได้มาช่วยจัดทำโรงรถให้กับโรงเรียน ในภาพก่อนจัดทำมีการปรับพื้นที่ให้เสมอกัน
      ภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 พนักงานบริการสัญจร ตามโครงการพุธพัฒนา ได้มาช่วยจัดทำโรงรถให้กับโรงเรียน ในภาพก่อนจัดทำมีการปรับพื้นที่ให้เสมอกัน
     ภาพที่ 13 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 พนักงานบริการสัญจร ตามโครงการพุธพัฒนา ได้มาช่วยจัดทำโรงรถให้กับโรงเรียน ในภาพน้ำประปาไม่ไหล ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว มาส่งน้ำจำนวน 2 คันรถ
     ภาพที่ 14 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 พนักงานบริการสัญจร ตามโครงการพุธพัฒนา ได้มาช่วยจัดทำโรงรถให้กับโรงเรียน ในภาพสภาพโรงรถที่ลาดพื้นเสร็จแล้ว
     ภาพที่ 15 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นางกิตติมา จุฑามาตย์ ได้นำนักเรียน จำนวน 5 คนไปเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ในภาพนักเรียนกำลังทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ ในอำเภอคลองท่อม     ภาพที่ 16 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นางกิตติมา จุฑามาตย์ ได้นำนักเรียน จำนวน 5 คนไปเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม ในภาพนักเรียนกำลังรับเกียรติบัตร จากนายสังวร คงภักดี ผอ.รร. อนุบาลคลองท่อม


..................... พบกันใหม่ ฉบับหน้า .....................

...................................................................................................อ่านข่าวย้อนหลัง...

.
 
.

กิจกรรมเด่นๆ

.
 
.

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในโรงเรียน

.
 
.

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย

.
 

PopUp MP3 Player (New Window)

Who's Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Site Meter

นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554

เว็บไซต์ที่ใช้บ่อย

สนุก!!ความรู้

ทีวีออนไลน์

Channel 3
Channel 5
Channel 9
Channel 11
Thai Public Broadcasting Service
POP LIVE Music
Earth livetv.co.th
Thai Chaiyo Country Music
2 Tango
LIVE VARIETY
EDN LIVE Education
BANG Channel
Miracle live tv
ETV
G Square, Tech and games channel.
Variety channel MVTV
My TV entertainment television
Thai Country Music
PTV People Television
MIX Internation movie station
NBT19 Siamsport
Nation News
ASTV News1 (350 K)
IZEE MUSIC
Thailand Outlook Channel
Music Video From Ramkhamhang University
True News 24
Kim Eng
Phone one music channel
True Money
Thai Country music
Air Force Channel
Gozzip Zaa
Thai Global Network
DMC TV
All Music